Provozní řád

PROVOZNÍ ŘÁD VEŘEJNÉHO BRUSLENÍ

1.       

Každý návštěvník se zavazuje k dodržování tohoto provozního řadu, a to již v okamžiku zakoupení vstupného a následným vstupem do areálu Ice Arena Kateřinky. Návštěvníci vedle tohoto provozního řádu veřejného bruslení jsou povinni dodržovat Návštěvní řád a v něm další specifikované povinnosti.

2.       

Vstup do areálu Ice Arena Kateřinky za účelem veřejného bruslení je návštěvníkům umožněn pouze při zakoupení platného vstupného, a to na vlastní nebezpečí a odpovědnost.

3.       

Návštěvníkům bude umožněno vstoupit do areálu Ice Arena Kateřinky, resp. částí týkajících se veřejného bruslení, vždy nejdříve 30 min před zahájením bruslení.

4.       

Vstupné do areálu Ice Arena Kateřinky za účelem veřejného bruslení jsou oprávněny zakoupit pouze osoby starší 18 let, popř. děti či nezletilí v doprovodu těchto osob. Vstup do areálu Ice Arena Kateřinky je umožněn dětem nebo nezletilým osobám pouze v doprovodu osoby starší 18 let.

5.       

Doprovod dítěte je povinen být přítomen v Ice Arena Kateřinky po celou dobu trvání návštěvy dítěte, zejm. během bruslení dítěte na ledové ploše, a odpovídá za jeho bezpečnost.

6.       

Do areálu Ice Arena Kateřinky je zakázáno vstupovat se psy či jinými zvířaty.

7.       

Používání ledové plochy za účelem veřejného bruslení je možné pouze v předem vymezených hodinách k tomu určených. Tato provozní doba je přístupná na webových stránkách provozovatele nebo při vstupu do areálu Ice Arena Kateřinky. V okamžiku signalizace ukončení veřejného bruslení musí návštěvníci neprodleně opustit ledovou plochu areálu Ice Arena Kateřinky.

8.       

Po dobu úpravy ledové ploché je návštěvníkům přísně zakázáno vstupovat na ledovou plochu.

9.       

Každý návštěvník je povinen udržovat pořádek a čistotu v celém areálu Ice Arena Kateřinky, se zvláštním důrazem na ledovou plochu a prostory na ledovou plochu navazující. V areálu jsou koše určené pro odpad, které jsou návštěvníci povinni používat.

10.    

Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení areálu Arena Kateřinky a uhradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou způsobeny, jak na zařízení areálu Ice Arena Kateřinky.

11.    

Návštěvníkům se zakazuje plivat nebo jinak polepovat žvýkačky či žvýkací tabák po prostorách či zařízení v areálu Ice Arena Kateřinky.

12.    

Na ledové ploše je zakázáno ohrožovat ostatní návštěvníky i sebe rychlou a bezohlednou jízdou, narážet a strkat do ostatních návštěvníků a kličkovat mezi ostatními, narážet do mantinelů. Návštěvníci se zavazují bruslit spořádaně, přizpůsobovat rychlost jízdy dané situaci na ledové ploše a dodržovat stanovený směr jízdy.

13.    

Během probíhajícího veřejného bruslení je zakázáno provozování veškerých her, pokud toto není Provozovatelem dovoleno.

14.    

Vstup na ledovou plochu je možný vždy pouze v bruslích, vyjma poskytnutí první pomoci bruslící osobě. Návštěvníci jsou při bruslení povinni být oděni do dlouhých kalhot. Děti ve věku do 10 let musí používat ochrannou přilbu a rukavice. Ostatním návštěvníkům se rovněž doporučuje s ohledem na jejich bezpečnost použití ochranné přilby a rukavic.

15.    

Návštěvníkům je umožněno vstupovat do prostoru ledové plochy k tomu určenými vchody. Návštěvníkům se zakazuje přelézat nebo přeskakovat mantinely ledové plochy.

16.    

Během veřejného bruslení je zakázáno vnášet na ledovou plochu jakékoliv předměty, které jsou způsobilé ohrozit nebo zranit ostatní návštěvníky, zejm. hokejky, puky, míče apod., pokud toto není Provozovatelem předem odsouhlaseno.

17.    

Na ledové ploše se nesmí konzumovat potraviny, pít nápoje, kouřit a odhazovat tyto předměty či jiné nečistoty na led.

18.    

Návštěvníci jsou oprávněni po dobu veřejného bruslení využívat k přezutí bruslí lavičky, které jsou umístěny v okolí ledové plochy.

19.    

Návštěvníci obutí v bruslích jsou oprávnění vstupovat pouze na ledovou plochu, popř. na podlahu areálu, která je pokryta ochrannými gumovými pásy.

20.    

V době veřejného bruslení je návštěvníkům vstup povolen pouze do haly, prostoru šaten, vestibulu a restaurace. Vstup do dalších objektů je zakázán.

21.    

Cenu za návštěvu veřejného bruslení určí provozovatel. Tato cena je přístupna webových stránkách provozovatele nebo při vstupu do areálu Ice Arena Kateřinky.

22.    

V případě nerespektování tohoto provozního řádu je personál areálu oprávněn odepřít návštěvníkovi vstup nebo jej vykázat z areálu Ice Arena Kateřinky bez náhrady vstupného.

23.    

Termíny s velkými písmeny mají význam uvedený v Návštěvním řádu.

 

PROVOZNÍ ŘÁD ŠATEN

1.      

Každý návštěvník se zavazuje k dodržování tohoto provozního řadu, a to již v okamžiku vstupu do areálu Ice Arena Kateřinky. Návštěvníci vedle tohoto provozního řádu šaten jsou povinni dodržovat Návštěvní řád a v něm další specifikované povinnosti.

2.      

Vstupovat do šaten jsou oprávněny osoby, kterým je umožněno využívat ledovou plochu a Venkovní areál v Ice Arena Kateřinky.

3.      

Návštěvníci areálu Ice Arena Kateřinky, kteří užívají prostory šaten, odpovídají za obvyklý pořádek v šatnách, sociálních zařízeních či jednotlivých kabinách. Úklid těchto prostor provádí Provozovatel areálu Ice Arena Kateřinky.

4.      

Každý návštěvník šaten je povinen šetřit zařízení šaten. Návštěvník šaten má zakázáno polepovat, popisovat či jinak ničit prostory a veškerá vybavení šaten. Taktéž je výhradně zakázáno plivání žvýkaček či žvýkacího tabáku.

5.      

Pří nájmu prostor Ice Areny Kateřinky musí být nájemcem prostory šaten vráceny Provozovateli ve stavu, ve kterém byly předány.

6.      

Každý návštěvník šaten je povinen Provozovateli oznámit jakékoli závady či poškození šaten. Nezáleží pak zda byla tato poškození způsobená oznamovatelem nebo jinou osobou.

7.      

Vstup do prostor šaten je umožněn vždy nejdříve 45min před začátkem doby vymezené pro užívání ledové plochy a Venkovního areálu Ice Arena Kateřinky. Návštěvník může v prostorách šaten setrvat nejdéle 30 min po skončení sjednané doby užívání výše uvedeného prostoru a areálu Ice Arena Kateřinky.

8.      

Do prostor šaten je zakázáno vnášet jízdní kola, lyže nebo jiné sportovní vybavení, které nesouvisí s užitím prostor v Ice Arena Kateřinky. Vnášet, popř. užívat, elektrické přímotopy v prostorách šaten je zakázáno.

9.      

V prostorách šaten je zakázáno konzumovat alkoholické nápoje, kouřit nebo požívat omamné a psychotropní látky.

10.   

Uživatelé šaten se zavazují dodržovat pokyny Provozovatele, zejm. pokyn provozovatele k odstranění nepořádku v prostorách šaten a sociálního zařízení.

11.   

Termíny s velkými písmeny mají význam uvedený v Návštěvním řádu.

 

PROVOZNÍ ŘÁD VENKOVNÍHO AREÁLU

1.       

Provozní řád venkovního areálu je určen pro prostory tenisového kurtu, multifunkčního hřiště a hřiště pro malou kopanou nacházející se v areálu Ice Arena Kateřinky (dále společně jen „Venkovní areál“). Každý návštěvník se zavazuje k dodržování tohoto provozního řádu, a to již v okamžiku zakoupení vstupného a vstupu do areálu Ice Arena Kateřinky. Návštěvníci vedle tohoto provozního řádu jsou povinni dodržovat Návštěvní řád a v něm další specifikované povinnosti.

2.       

Vstup do areálu Ice Arena Kateřinky za účelem využití Venkovního areálu, resp. jeho příslušné části, je návštěvníkům umožněn pouze při zakoupení platného vstupného. Při plném obsazení tenisového kurtu nebo sportovního hřiště nebude návštěvníkovi vstup do této části areálu umožněn, vstup na tenisový kurt nebo sportovní hřiště bude návštěvníkovi povolen až po uvolnění jeho kapacity.

3.       

Návštěvníci Venkovního areálu se zavazují řídit aktuální provozní dobou těchto prostor. Provozní doba Venkovního areálu se odvíjí od provozní doby areálu Ice Arena Kateřinky, která je uvedena a návštěvníkům je přístupna na webových stránkách Provozovatele nebo při vstupu do areálu Ice Arena Kateřinky. Provozovatel si vyhrazuje právo změnit provozní dobu.

4.       

Základní herní doba na jednotlivé části Venkovního areálu je stanovena na 60 min.

5.       

Vstup do Venkovního areálu Ice Arena Kateřinky je umožněn pouze za účelem výkonu sportovní činnosti. Provozování jiného než sportovní vyžití v prostorách Venkovního areálu je povoleno pouze za předchozího souhlasu Provozovatele.

6.       

V zájmu bezpečné a nerušené sportovní činnosti je povoleno vstupovat do prostoru tenisového kurtu nebo sportovního hřiště pouze hrajícím osobám, trenérům (dozoru) a personálu Provozovatele.

7.       

V případech využití vybavení areálu Ice Arena Kateřinky, musí být návštěvníkem po jeho využití vráceno na místo k tomu určené, a to ve stavu v jakém si jej návštěvník převzal.

8.       

Vstup do Venkovního areálu je povolen pouze přístupovými prostory, je zakázáno přelézání plotů. zamčených vchodů a vlastního oplocení areálu.

9.       

V prostorách Venkovního areálu je zakázáno pít alkoholické nápoje, kouřit nebo požívat omamné a psychotropní látky. V těchto prostorách je pouze umožněna konzumace nealkoholických nápojů a potravin.

10.    

V prostorách Venkovního areálu je zakázáno návštěvníkům jezdit na kole, koloběžce, skateboardu nebo kolečkových bruslích.

11.    

Návštěvníkům je zakázáno houpat se na brankách nebo jinak s nimi neodborně manipulovat.

12.    

Návštěvníci se zavazují, že během sportovního výkonu v prostorách tenisové kurtu nebo sportovního hřiště nijak neohrozí zdraví ostatních návštěvníků.

13.    

Každý návštěvník je oprávněn vstupovat do prostor Venkovního areálu pouze v případech, kdy je návštěvník obut do vhodné sportovní obuvi a je oděn do vhodného sportovního oblečení k tomu určenému. Vhodnou sportovní obuví nejsou kopačky, boty s hroty apod.

14.    

Cenu za užití prostor tenisového kurtu a sportovního hřiště určí Provozovatel. Tato cena je přístupna na webových stránkách Provozovatele nebo na recepci při vstupu do areálu Ice Arena Kateřinky.

15.    

V případě nerespektování tohoto provozního řádu je personál areálu oprávněn odepřít návštěvníkovi vstup nebo jej vykázat z areálu Ice Arena Kateřinky bez náhrady vstupného.

16.    

Prostory areálu Ice Arena Kateřinky jsou monitorovány kamerovým systémem, když bližší podrobnosti jsou uvedeny v Zásadách ochrany osobních údajů, které jsou uveřejněny na webových stránkách Provozovatele.

17.    

Termíny s velkými písmeny mají význam uvedený v Návštěvním řádu.

 

PROVOZNÍ ŘÁD FITNESS

1.       

Provozní řád fitness je určen pro prostory tělocvičny, posilovny a přináležející šatny (dále jen „Fitness“). Každý návštěvník se zavazuje k dodržování tohoto provozního řadu, a to již v okamžiku vstupu do prostor Fitness v areálu Ice Arena Kateřinky. Návštěvníci vedle tohoto provozního řádu jsou povinni dodržovat Návštěvní řád a v něm další specifikované povinnosti.

2.       

Návštěvníci Fitness se zavazují řídit aktuální provozní dobou těchto prostor. Provozní doba Fitness se odvíjí od provozní doby areálu Ice Arena Kateřinky, která je uvedena na webových stránkách Provozovatele nebo při vstupu do areálu Ice Arena Kateřinky. Provozovatel si vyhrazuje právo změnit provozní dobu.

3.       

Využívat prostor Fitness lze pouze pro takové sportovní činnosti, pro které jsou určeny. Návštěvníci jsou povinni při návštěvě těchto prostor dodržovat veškeré zásady bezpečnosti, hygieny a požární ochrany.

4.       

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za zdravotní stav návštěvníků. Každý návštěvník se také zavazuje, že během sportovního výkonu v prostoru Fitness nijak neohrozí své zdraví a/nebo zdraví ostatních návštěvníků.

5.       

Návštěvník se také zavazuje, že oznámí personálu provozovatele jakýkoliv úraz nebo jiné zranění, které se stane v těchto prostorách, a to na místě k tomu vyhrazenému, tj. na recepci.

6.       

Každý návštěvník je oprávněn vstupovat do uvedených prostor pouze v případech, kdy je návštěvník obut do kvalitní čisté obuvi, která má výhradně světlou podrážku, a je oděn do vhodného sportovního oblečení k tomu určenému. Návštěvník je povinen během užívání cvičebních strojů mít při sobě ručník, tak aby nedocházelo k ušpinění těchto strojů.

7.       

Každý návštěvník je povinen používat zařízení, jímž je tělocvična a posilovna vybavena, výhradně způsobem stanoveným obecnými předpisy a návody pro užívání daných zařízení a vždy také s maximální mírou opatrností.

8.       

Každý návštěvník se chová slušně a ohleduplně vůči ostatním osobám a ani je nijak neruší během cvičení. Návštěvník se zavazuje v maximální možné míře šetřit a ochraňovat prostory, zařízení a vybavení uvedených prostor. Návštěvník se zavazuje, že zamezí jakémukoliv znečištění těchto prostor.

9.       

Návštěvník je povinen provozovateli oznámit jakékoli závady či poškození cvičebního stroje a cvičebních pomůcek. Náčiní, které návštěvník využil během cvičení, bude vždy po skončení cvičení uklizeno na k tomu vyhrazené místo.

10.    

V uvedených prostorách je zakázáno konzumovat potraviny, pít alkoholické nápoje, kouřit nebo požívat omamné a psychotropní látky. Povolena je pouze konzumace nealkoholických nápojů v uzavíratelných nádobách.

11.    

Do prostor Fitness je umožněno osobám mladším 18 let vstupovat pouze v doprovodu osob starších 18 let, které za nezletilou osobu odpovídají.

12.    

Cenu za užití prostor tělocvičny, posilovny a jejich šaten určí Provozovatel. Tato cena je přístupna na webových stránkách Provozovatele nebo při vstupu do areálu Ice Arena Kateřinky.

13.    

V případě nerespektování tohoto provozního řádu je Provozovatel, popř. personál Provozovatele, oprávněn odepřít návštěvníkovi vstup nebo jej vykázat z prostoru tělocvičny, posilovny a jejich šaten a zároveň z areálu Ice Arena Kateřinky bez jakékoliv náhrady již zakoupeného vstupného.

14.    

Prostory areálu Ice Arena Kateřinky jsou monitorovány kamerovým systémem, když bližší podrobnosti jsou uvedeny v Zásadách ochrany osobních údajů, které jsou uveřejněny na webových stránkách Provozovatele.

15.    

Termíny s velkými písmeny mají význam uvedený v Návštěvním řádu.

 

V Praze dne 14. 7. 2023       

společnost AR DELTA, a.s.

IČO: 284 30 824          

Opletalova 1015/55, Nové Město, 110 00 Praha 1

František Dombek, MBA, předseda správní rady